Rodzic

SPOTKANIA: 07.09.2021, 26.10.2021, 07.12.2021, 29.03.2022, 31.05.2022

UBEZPIECZENIE: www.szkola.compensa.pl – kod: 545379

STYPENDIA:

W przypadku stypendium: Burmistrza,  socjalnego oraz tzw. WYPRAWKI termin składania wniosków mija 15 września, a WSPIERAMY NAJLEPSZYCH: 13 – 24 września.

 

 

WSPIERAMY NAJLEPSZYCH:

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie ze średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego nie niższą niż 4,9 oraz ze średnią nie niższą niż 4,7 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Ważne jest też kryterium dochodowe – stypendia są dla uczniów z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2020 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Uczniowie sami składają wnioski, nie przez szkołę.

Termin składania wniosków: 13 – 24 września br. do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wniosek oraz regulamin

są dostępne na stronie internetowej www.OPOLSKIE.pl/ Region

tel. 77 44 67 830, 831, 834, 835 lub 837

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE/SZKOLNE:

Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa, ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego).

1. Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 roku.

2. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 (II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie).

3. Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach.

4. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek.

5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.

6. Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, pok. 10 (II p.) lub pod numerem telefonu 77 4080609 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

 

STYPENDIA STAROSTY ZA WYNIKI W NAUCE:

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, którzy:

uzyskali w poprzednim semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz w przypadku szkół kończących się maturą z przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, wiodący język obcy) uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5; 3)

Uczniowie klas pierwszych dopiero po 2. semestrze (na koniec roku) mogą się ubiegać o to stypendium

sportowe:

w poprzednim roku szkolnym zdobyli w szkolnych indywidualnych zawodach sportowych I, II lub III miejsce na szczeblu centralnym lub I miejsce na szczeblu wojewódzkim.”;4.WYPRAWKA – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników/ materiałów edukacyjnych

 

Tylko dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wzorem lat ubiegłych można starać się o zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pomoc skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku z gdy z jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

 

 

STYPENDIUM BURMISTRZA

Może być przyznane:

a) laureatowi lub finaliście ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści zgodnie z odrębnymi przepisami zwolnieni są z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
b) laureatowi lub finaliście ogólnopolskich olimpiad zawodowych, których laureaci i finaliści zgodnie z odrębnymi przepisami zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

c) sportowe: uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, posiadającemu co najmniej I klasę sportową, zajmującemu miejsce od 1 do 3 w olimpiadzie centralnej lub Mistrzostwach Polski, uwzględnionych w kalendarzu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Opolu

Warunkiem uzyskania stypendium oprócz spełnienia ww. kryteriów jest posiadanie:
1) co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania,
2) średniej ocen co najmniej 3,50, z zastrzeżeniem, iż z żadnego przedmiotu uczeń nie może mieć oceny niedostatecznej

Możliwość komentowania została wyłączona.