Przedmiotowy System Oceniania

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
 2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
 4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
 5. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

Ogólne zasady oceniania uczniów

 1. Nauczyciel analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania.
 2. Oceny z wypowiedzi ustnych i bieżących aktywności nauczyciel uzasadnia słownie w obecności ucznia oraz klasy z uwzględnieniem stopnia opanowania umiejętności i wskazówkami, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
 3. Nauczyciel uzasadnia oceny z wykonanych przez ucznia prac praktycznych doceniając opanowane przez ucznia umiejętności, omawiając to, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy ze strony ucznia i wskazując, w jaki sposób uczeń może poprawić swoją pracę.
 4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Obowiązuje skala ocen zgodna z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 6. Uczniowi zabrania się bez zgody nauczyciela zmiany ustawień systemowych komputera. Nie wolno również zmieniać, kopiować lub usuwać innych plików niż własne. W przypadku niestosowania się do tych zaleceń uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w ocenach cząstkowych.

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 1. Ćwiczenia praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią,
 • rzetelność i dokładność wykonania poleceń,
 • stopień samodzielności i biegłości w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem,
 • umiejętność doboru narzędzia do realizowanego zadania,
 • staranność i estetykę pracy,
 • zapisanie wykonanej pracy we właściwym miejscu na dysku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • indywidualne możliwości ucznia.
 1. Odpowiedzi ustne, które są związane z wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
 • sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych,
 • zawartość merytoryczną wypowiedzi.
 1. Prace dodatkowe, które obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji multimedialnych. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • wartość merytoryczną pracy,
 • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy ucznia i jego indywidualne możliwości,
 • sposób prezentacji,
 • oryginalność i pomysłowość pracy.
 1. Udział w konkursach o tematyce informatycznej lub takich, w których prace są wykonane z wykorzystaniem umiejętności informatycznych
 • za osiągnięcia wystawiania jest ocena celująca w ocenach cząstkowych.

Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

Przy ustalaniu ocen semestralnych i rocznych nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie ucznia, przyrost wiedzy i umiejętności. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną. Podstawą wystawienia oceny semestralnej lub końcoworocznej są minimalnie trzy oceny cząstkowe. Obowiązuje skala ocen zgodna z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

Zasady poprawiania ocen

 1. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny z pracy praktycznej, z której uzyskał ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną lub dobrą w terminie 2 tygodni od daty sprawdzenia i ocenienia pracy przez nauczyciela.
 2. Uczeń może poprawić ocenę w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli jest taka możliwość.
 3. Nie przewiduje się poprawy ocen na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 4. Ocen z odpowiedzi ustnych nie można poprawić.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia oraz wgląd do prac praktycznych podczas indywidualnych dyżurów nauczyciela oraz w trakcie dni otwartych.
 6. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO i rozporządzenia MEN.

Ocena postępów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Oceniając uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel przede wszystkim stosuje się do zaleceń poradni zawartych w opinii lub orzeczeniu oraz:

 • w przypadku wszystkich dysfunkcji dostrzega u uczniów częściowy sukces, progresję w przełamywaniu trudności,
 • bierze pod uwagę włożony wysiłek i chęć pokonania trudności, a nie tylko uzyskane efekty,
 • nagradza za aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych,
 • w przypadku ucznia bardzo zdolnego próbować włącza go w proces oceniania wykonanej przez niego pracy, wyciągać wspólnie z nim wnioski stymulujące dalszy jego rozwój;

Uczniowie, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, mają prawo do:

 • wydłużonego czasu pracy
 • indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie wykonywania zadań
 • innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań wykonywanych samodzielnie.

Możliwość komentowania została wyłączona.