Regulamin Pracowni

BHP oraz zasady porządkowe pracowni komputerowej

1. Uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej jedynie pod opieką
nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2. W pracowni komputerowej uczniowie są zobowiązani bezwzględnie
stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

3. Pracownia komputerowa jest miejscem, w którym należy zachowywać się
kulturalnie i cicho, nie wolno huśtać się na krzesłach, biegać, popychać, samodzielnie otwierać zamykać okna. Nie wolno stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie oraz innych.
Uczniowie powinni stosować się do poleceń nauczyciela prowadzącego
zajęcia.

4. W pracowni komputerowej nie wolno niczego jeść ani pić. Należy mieć
zawsze czyste i odtłuszczone ręce. Nie wolno dotykać ekranu monitora.

5. Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw,
zmian konfiguracyjnych systemu, samodzielnej zmieniany ustawień
konfiguracyjnych sieci, samowolne manipulowanie sprzętem
(przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania
jednostek centralnych itp.). Uczniowie nie dotykają żadnych części
komputerów poza włącznikami, klawiaturą i myszą. Zwłaszcza nie
ingerują w podłączenia przewodów w tylnej części. W szczególności
zabronione jest przekładanie jakichkolwiek elementów pomiędzy
stanowiskami.

6. Uczniowie korzystający z pracowni nie mogą instalować żadnego
oprogramowania oraz nie pobierają żadnych danych z Internetu bez
wyraźnego polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia, nawet jeśli
oprogramowanie oraz dane są legalne w świetle prawa.

7. Usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.

8. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi,
niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

9. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier
komputerowych jest niedozwolone.

10.Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych. Zabrania
się korzystania z aplikacji P2P (Kazaa, iMesh, Direct Connect, Overnet,
itp.) oraz innych programów służących do pobierania plików z internetu.
Nie wolno skanować portów oraz prowadzić innej działalności mogącej
sygnalizować próby włamań do systemów.

11.Przed przystąpieniem do pracy, uczniowie zobowiązani są sprawdzić
sprawność sprzętu, na którym zamierzają pracować. O zauważonych
usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego
zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej
obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym.

12.Każdy uczeń powinien dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb.

13.W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć
urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela
prowadzącego zajęcia oraz udzielić pomocy przedlekarskiej.

14.W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera
dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych
objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć
zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego
zajęcia. Ponadto należy zgłaszać nauczycielowi najdrobniejsze
uszkodzenia lub zdarzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu.

15.Uczniowie włączają i wyłączają komputery wyłącznie na polecenie
nauczyciela prowadzącego zajęcia. Rozpoczęcie zajęć nie jest
jednoznaczne z koniecznością włączenia jakichkolwiek urządzeń.

16.Po zakończeniu pracy należy doprowadzić stanowisko do stanu
wyjściowego. Należy zadbać o zachowanie swoich zbiorów, usunąć zbiory
robocze, wylogować się i zamknąć system.

17.Uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

18. Nagrywanie lekcji dźwięk i fonia tylko za zgodą nauczyciela.

19. Zakaz używania telefonów komórkowych na lekcji

Przerwy w pracy na stanowisku i inne zasady higieny pracy przy komputerze:
przy długotrwałej pracy należy robić co najmniej 5 minutowe przerwy na odpoczynek po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego;
zaleca się częste wietrzenie pomieszczenia w którym znajduje się komputer; powietrze posiada naturalną jonizację, która jest niszczona przez promieniowanie monitora, pole elektromagnetyczne powoduje ponadto polaryzację przestrzeni pomiędzy monitorem a użytkownikiem, w wyniku czego twarz człowieka przyciąga tak samo cząsteczki kurzu jak monitor, wywołując niejednokrotnie reakcje alergiczne i podrażnienie
oczu;
osoby pracujące w okularach powinny zaopatrzyć się w szkła z
warstwami antyrefleksyjnymi, eliminującymi męczące i szkodliwe odbicia
światła.
Przed rozpoczęciem pracy należy:
wykonać prace porządkowe – wietrzenie pomieszczeń;
sprawdzić kompletność wyposażenia technicznego;
przygotować komputer do pracy poprzez:
włączenie przycisków zasilania monitora i komputera;
dostosowanie ustawień krzesła, klawiatury, myszki i monitora do
wymiarów swojego ciała;
odległość od monitora osoby pracującej przy komputerze powinna
wynosić ok. 70 cm, odległość tyłu monitora od następnej osoby musi
by nie mniejsza niż 130 cm;
zaleca się takie usytuowanie monitora, aby jego górny brzeg
znajdował się poniżej poziomu oczu oraz wyregulowanie jasności
ekranu monitora stosownie do potrzeb i aktualnych warunków
otoczenia.


KAŻDE ZŁAMANIE REGULAMINU – KLOCKI

Możliwość komentowania została wyłączona.