1 września 2016

Regulamin Pracowni Inf.

Regulamin pracowni komputerowej
Podstawa prawna: § 17. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Postanowienia ogólne
§ 1.Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.
§ 2. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.
§ 3. Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w: 1) Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych1.
Przygotowanie do zajęć
§ 4. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciel
  • a. Mogą przebywać także poza godzinami zajęć obowiązkowych, ale po uzyskaniu każdorazowo zgody nauczyciela.
§ 5. Zabrania się wnoszenia do pracowni substancji lub przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego. W szczególności zakaz dotyczy
produktów żywnościowych i napojów.
§ 6. Uczniowie pracują na przydzielonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 7. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu ogólnego i technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
Praca na zajęciach
§ 8. Włączenie lub wyłączenie zasilania komputera każdorazowo wymaga uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 9. Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności otwieranie jednostek centralnych, przyłączanie/odłączanie
myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy mu
natychmiast zgłaszać.
§ 10. Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 11. Uczniowie mają prawo korzystać z danych i programów udostępnionych w systemie komputerowym szkoły. Mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych.
§ 12. Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, pobranych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych, po uprzednim sprawdzeniu ich za pomocą programu antywirusowego – pod kontrolą nauczyciela.
§ 13. Użytkownicy pracowni mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć. Obsługa pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem.
§ 14. Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności nie udostępniać innym swoich haseł .
§ 15. W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do:
1) przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:
  • a) uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
  • b) rozpowszechniania pornografii,
  • c) propagowania innych zakazanych przez prawo treści;
2) przestrzegania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących
korzystania z Internetu:
  • a) nierozpowszechniania tzw. spamów,
  • b) nieobrażania innych użytkowników ;
3) informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym działaniu komputera.
§ 16. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni).
§ 17. Korzystanie z urządzeń drukujących – w celu drukowania prac dodatkowych, których opracowanie nie jest zadaniem wynikającym z treści zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej, ale służy do realizacji celów dydaktycznych – możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 18. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności odpowiednio wyłączyć komputer, zabezpieczyć sprzęt pokrowcami ochronnymi (o ile takie należą do wyposażenia pracowni), ustawić elementy zestawu komputerowego na właściwym miejscu.
§ 19. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po uprzednim ich poinstruowaniu i dostarczeniu odpowiednich środków, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych (czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy komputera, ekranu monitora).
Postanowienia końcowe
§ 20. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.
§ 21. W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 22. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.
Czego nie robimy:
nie jemy i nie pijemy w pobliżu komputerów
nie dotykamy klawiatury i myszy brudnymi rękami
nie przenosimy, przesuwamy komputera gdy jest włączony
dbamy o porządek na stole i na dysku komputera
kable trzymamy za wtyczkę podczas włączania i wyłączania
przycisk myszy i klawisze naciskamy delikatnie
nie zasłaniamy otworów wentylacyjnych komputera
nie naciskamy bezmyślnie klawiszy gdy komputer wykonuje jakąś operację
nie podłączamy żadnych urządzeń do komputera (ani nie odłączamy) gdy jest włączony
nie odpowiadamy na żadne pytanie „tak” gdy nie wiemy o co chodzi
jeśli komputer „się zawiesił” nie wyłączamy go lecz resetujemy (Windows)
nie zmieniamy ustawień komputera i oprogramowania
nie huśtamy się na krzesełkach
nie donosimy na kolegów i koleżanki – jeśli widzisz że robi źle podejdź i go upomnij – jeśli nie pomoże wtedy zgłoś nauczycielowi
nie otwieramy samodzielnie okien
Posługiwanie się komputerem nie zwalnia od myślenia, lecz w zamian za odciążenie umysłu od spraw drugorzędnych obliguje do skierowania go na bardziej zaawansowane aspekty rozwiązywania problemów.
Komputer się nie myli. Mylą się ci, co go obsługują.