1 września 2016

Przedmiotowy System Oceniania

 

SZKOLNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

z przedmiotów zawodowych

Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę ustną, której celem jest uwidocznienie poprawnych działań i nawyków uczniów oraz wskazanie luk i braków
w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Kiedy uczeń może być wezwany do odpowiedzi, przypadki szczególne:

 • Uczeń którego numer w dzienniku pokrywa się z dniem miesiąca, w którym przypadają zajęcia.
 • Uczeń który w sposób rażący chce zwrócić swoją uwagę ubiorem. „Strój raczej godny, jak swobodny”
 • Uczeń który nie przestrzega regulaminu.
 • Spóźnił się na lekcję.

 

 • Nauczyciel sprawdza wiadomości teoretyczne i praktyczne uczniów (często w formie kilkunastominutowych sprawdzianów – kartkówek). Po zakończeniu każdego działu obowiązuje uczniów sprawdzian. Uczniowie często dokonują samooceny, a także oceniają pracę kolegów, koleżanek a także nauczyciela.

 KONTRAKT Z UCZNIAMI.

 1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia- wiedzę, umiejętności oraz postawę np. aktywność czy kreatywność.
 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności ucznia.
 3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
 4. Za różne formy aktywności na lekcjach stawiane będą plusy, za niewykonane zadania — minusy. Pięć plusów — bardzo dobry, Pięć minusów – niedostateczny. (+ i = null)
 5. Prowadzenie zeszytu nie jest obowiązkowe.
 6. Sprawdziany i odpowiedzi ustne nie są obowiązkowe  (nie podejście do odpowiedzi ocena 0 – oddanie pustej kartki 0)
 7. Uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
 8. Przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w drugim terminie kryteria nie zmieniają się, jednak przy każdej poprawie ilość pytań się podwaja. 25 // 50 // 100 //200
 9. Krótkie sprawdziany teoretyczne mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji.
 10. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach mogą być odpytani w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły.
 11. Uczniowie nieobecni na ostatnich np. jednej, dwóch lekcjach mają tydzień czasu na nadrobienie zaległości z tego wynikających.
 12. Krótkie sprawdziany teoretyczne nie podlegają poprawie.
 13. Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacja.
 14. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany.
 15. Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 15 może być przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Sprawę dopuszczenia do egzaminu regulują odrębne przepisy.
 16. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen)
  za zadania dodatkowe, wykraczające poza program.
 17. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nie przygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych, nie przygotowanie zgłasza się na początku lekcji).
 18. Ustalona przez nauczyciela końcowa (roczna) ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 19. Uczeń złapany na ściąganiu oszustwie lub plagiacie dostaje zero bez możliwości poprawy.
 20. ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA LEKCJI PRZEZ UCZNIÓW
 21. uczeń może nagrywać wizję i fonię na lekcje i wykonywać zdjęcia po uprzedniej zgodzie nauczyciela.
 22. Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie:

– Uczniowi – jako komentarz do każdej oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy,

– Rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach.

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA.

Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod prawidłową terminologią.

Organizacja pracy.

Stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiągania przewidzianych rezultatów.

Rozwiązywanie problemów

Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

Aktywność na lekcjach.

Współpraca w grupie.

Wkład pracy ucznia i zaangażowanie w podejmowane działania.

 

 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

Obowiązkowe

Bieżąca kontrola wykonywania zadań, odpowiedź ustna (aktywność na lekcji, prezentacja, referat)

Kartkówki (15 min.) z 3 ostatnich lekcji.

Praca domowa (teoretyczna bądź praktyczna) – tylko dla osób nudzących się, bądź nie wykonujących poleceń nauczyciela.

Zadania dodatkowe (praktyczne na lekcji).

Sprawdziany pisemne po zakończeniu każdego działu.

Śródroczne i końcowo roczne prace uczniów sprawdzające ich umiejętności
i wiadomości.

 

Nieobowiązkowe

Praca twórcza indywidualna i zespołowa w formie:

prezentacji multimedialnej, dydaktycznych programów komputerowych, wideoteki,

wykonanie schematu, modelu itp.

zadania dodatkowe – autoreferaty opracowane metodą projektu.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA.

 1. Sprawdziany praktyczne są zaplanowane w planie pracy nauczyciela.
 2. Sprawdziany zapowiedziane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel  podaje uczniom cele, zakres materiału i kryteria ocen pracy.
 3. Prace domowe mogą być zadawane na każdej lekcji
 4. Śródroczne i końcowo roczne prace są zapowiedziane z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Nauczyciel może żądać na każdej lekcji ustnej i praktycznej odpowiedzi ucznia. Sprawdziany ustalane są według zasad „jeden w ciągu dnia”, „dwa w ciągu tygodnia”.

 

Uczeń ma obowiązek:

 • uzupełniania braków wiadomości i umiejętności wskazanych przez nauczyciela,
 • przestrzegać ustalonych reguł.

 

Kryteria oceniania dla technikum:

0% – nieobecność lub odmowa wykonania zadania

1% – 60% niedostateczny

61% – 70% dopuszczający

71% – 80% dostateczny

81% – 90% dobry

91% – 99% bardzo dobry

100 % Celujący – bezbłędne rozwiązane wszystkie zadania i odpowiedz bezbłędna na wszystkie polecenia.

 

Kryteria oceniania dla liceum:

0% – nieobecność lub odmowa wykonania zadania

1% – 30% niedostateczny

31% – 45% dopuszczający

46% -65% dostateczny

66% – 85% dobry

86% – 99% bardzo dobry

100 % Celujący – bezbłędne rozwiązane wszystkie zadania i odpowiedz bezbłędna na wszystkie polecenia.